Formularz gwarancyjny


Regulamin Programu Serwisowego Door-to-door(„Regulamin”)

 1. Postanowienia ogólne

  1. Niniejszy Regulamin Programu Serwisowego Door-to-door określa zasady korzystania z usługi rozszerzonego serwisu polegającej na zapewnieniu obsługi posprzedażowej obejmującej:
   1. odbiór Towaru przez kuriera od Klienta oraz dostarczenie go do właściwego serwisu;
   2. naprawę Towaru;
   3. dostarczenie naprawionego Towaru pod wskazany przez Klienta adres;
   dalej jako „Usługa D2D”.
  2. Wszelkie terminy pisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane w niniejszym Regulaminie, mają znaczenie nadane im w Regulaminie Sklepu Internetowego gsm24.pl dostępnym pod adresem: https://gsm24.pl/content/11-regulamin . W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdzie również Regulamin Sklepu Internetowego gsm24.pl.
 2. Zasady korzystania z Usługi D2D

  1. Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, z Usługi D2D może skorzystać każdy Klient, który nabył Towar w Sklepie Internetowym dostępnym pod adresem internetowym www.gsm24.pl.
  2. W celu skorzystania z Usługi D2D Klient powinien dokonać zgłoszenia reklamacji zakupionego Towaru poprzez formularz dostępny na stronie gsm24.pl lub mailowo pod adresem reklamacje@gsm24.pl. Do zgłoszenia dołączyć należy kopię dokumentu zakupu oraz wypełniony formularz reklamacyjny dostępny pod adresem: https://serwis.gsm24.pl
  3. Po otrzymaniu zgłoszenia Sklep Internetowy zapewnia bezpłatny odbiór Towaru przez kuriera od Klienta oraz dostarczenie go do właściwego punktu serwisowego, który dokonuje naprawy zgodnie z warunkami rękojmi lub gwarancji.
  4. Warunkiem odebrania Towaru przez kuriera jest odpowiednie zapakowanie i zabezpieczenie przez Klienta reklamowanego Towaru na czas transportu. Sklep Internetowy oraz punkt serwisowy nie odpowiadają za zniszczenia lub usterki wynikające z nieodpowiedniego przygotowania Towaru do transportu i procesu rozpatrzenia reklamacji.
  5. Klient zobowiązany jest do wykonania kopii zapasowej lub zabezpieczenia w inny sposób danych zapisanych na dysku twardym i innych nośnikach informacji Towaru, a także usunięcia etui, szkła ochronnego czy innych tego typu elementów przed oddaniem go do naprawy. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za dane znajdujące się na sprzęcie oddanym do naprawy, w szczególności nie odpowiada za ich zniszczenie lub utratę w wyniku wykonywanych prac serwisowych.
  6. Decyzja o sposobie rozpatrzenia reklamacji należy wyłącznie do punktu serwisowego realizującego naprawę. W przypadku stwierdzenia przez punkt serwisowy, że zgłoszona usterka nie podlega bezpłatnej naprawie, Klientowi zostanie przekazana telefonicznie, mailowo lub w wiadomości sms stosowna informacja wraz z wyceną ewentualnej naprawy Towaru. W przypadku braku potwierdzenia przez Klienta chęci skorzystania z naprawy w terminie 2 dni od dnia przekazania mu wyceny, Towar zostanie odesłany na jego koszt bez wykonania naprawy.
  7. Po dokonaniu naprawy i usunięciu usterki w ramach gwarancji lub rękojmi, towar zwracany jest bezpłatnie Klientowi na adres wskazany w formularzu.
 3. Termin realizacji usług

  1. W przypadku dokonania zgłoszenia reklamacyjnego przed godziną 12:00 danego dnia roboczego, Sklep Internetowy dokłada wszelkich starań, aby kurier odebrał zareklamowany Towar następnego dnia roboczego. Zgłoszenia dokonane po godzinie 12:00 danego dnia roboczego lub w dzień wolny od pracy, realizowane będą drugiego dnia roboczego od dnia dokonania zgłoszenia.
  2. Naprawa Towaru dokonywana jest niezwłocznie, jednak nie dłużej niż w terminie 30 dni, licząc od dnia następującego po odebraniu Towaru od Klienta przez kuriera. W przypadku braku możliwości realizacji naprawy w powyższym terminie (np. z uwagi na dłuższy okres oczekiwania na części zamienne), Klient zostanie poinformowany mailowo, telefonicznie lub w wiadomości sms o nowym terminie naprawy.
 4. Dane osobowe

  1. Administratorem danych osobowych Klientów przetwarzanych w celu realizacji Usługi D2D jest NOVAPHONE Wadowski Chachlowski Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Muszkieterów 15A, 02-273 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000581379; NIP 5213709854; REGON 362764375; adres poczty elektronicznej: sklep@gsm24.pl, numer telefonu: 662-502-502.
  2. Dane osobowe Klientów przetwarzane będą w celu:
   1. zawarcia i wykonania umowy o świadczenie Usługi D2D, w szczególności przyjęcia i rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego oraz komunikacji z Klientem w sprawach związanych ze świadczoną Usługą D2D zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
   2. podejmowania czynności związanych z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń związanych z zawarciem i wykonaniem umowy o świadczenie Usługi D2D, czyli realizacji prawnie uzasadnionego interesu przez administratora polegającego na ochronie jego praw i interesów, przeciwdziałaniu nadużyciom i łamaniu postanowień niniejszego Regulaminu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
   3. realizacji obowiązków ciążących na administratorze zgodnie z przepisami prawa o charakterze rozliczeniowym, rachunkowym i księgowym zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
  3. Dane osobowe przekazane przez Klienta będą przechowywane przez okres realizacji Usługi D2D oraz do upływu terminu przedawnienia roszczeń Klienta lub administratora z tytułu tej usługi, chyba że przepisy prawa zobowiązują administratora do przechowywania tych danych przez okres dłuższy.
  4. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy o świadczenie Usługi D2D. Niepodanie danych osobowych lub podanie ich w sposób niepełny lub błędny może uniemożliwić prawidłowe wykonanie usługi przez Sklep Internetowy.
  5. Dane osobowe Klienta nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
  6. Dane osobowe Klienta mogą zostać udostępnione podmiotom, które świadczą na rzecz Sklepu Internetowego usługi związane ze świadczeniem Usługi D2D, w szczególności firmom kurierskim i punktom serwisowym, a także podmiotom uprawnionym do tego na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
  7. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych Klienta do państw trzecich.
  8. Na zasadach określonych przez RODO, Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania i żądania ich przeniesienia do innego administratora danych osobowych, jeśli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres wskazany w ust. 1 powyżej.
  9. Klient ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli przetwarzanie jego danych osobowych przez administratora będzie naruszało postanowienia RODO.
 5. Postanowienia końcowe

  1. Sklep Internetowy ma prawo zmienić niniejszy Regulamin z ważnych powodów, w szczególności w przypadku:
   1. zmiany obowiązujących przepisów, w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych, usług świadczonych drogą elektroniczną oraz regulujących prawa konsumentów, wpływającej na prawa i obowiązki Sklepu Internetowego lub prawa i obowiązki Klienta;
   2. rezygnacji ze świadczenia Usługi D2D.
  2. W przypadku zmiany Regulaminu informacja taka publikowana jest na stronie internetowej Sklepu Internetowego z odpowiednim wyprzedzeniem. Zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw już nabytych przez Klientów, w szczególności nie będą miały wpływu na już złożone zgłoszenia reklamacyjne oraz realizowane lub wykonane naprawy Towaru.